SPLOŠNI POGOJI – IZOBRAŽEVANJE

Ti splošni pogoji veljajo od 26. 09. 2017 za vse izobraževalne programe, ki jih izvaja Izobraževalno društvo Emperus.

Plačilo storitev. S podpisom vpisnice se tečajnik oz. njegov zakoniti zastopnik (v nadaljevanju ''stranka'') obveže, da bo storitev, na katero se je prijavila, plačal v navedenem roku. Plačila storitev se izvajajo preko UPN nalogov ali z nakazilom stranke na TRR društva z navedbo ustreznega namena.

 VPIS

Vpis v dejavnosti društva - splošno. Stranka, ki se želi udeležiti naših dejavnosti, se mora nanje pisno prijaviti z vpisnico, ki jo izpolni bodisi prek spletne strani bodisi osebno v prostorih društva. Pri vpisu stranka prejme izpolnjen UPN nalog oz. podpiše izjavo, da bo vpisnino poravnala do naslednjega srečanja. Vpisnina se odšteje od cene tečaja. Če do naslednjega srečanja vpisnina ni poravnana, društvo prekine tečaj oz. sodelovanje s stranko. Stranka se lahko na dejavnosti društva vpiše tudi pod okriljem svoje organizacije, podjetja ali podobno. V tem primeru na vpisnico vpiše tudi podatke te organizacije. Pri tem je podpisana stranka še vedno sama odgovorna za pravočasno izvršena plačila storitev. Na dejavnosti društva lahko organizacije, podjetja ali podobno vpišejo tudi svoje kandidate. Pri tem Izobraževalno društvo Emperus sklene z interesirano organizacijo posebno pogodbo o medsebojnem sodelovanju.

Vpis v dejavnosti društva – mladoletna oseba. Mladoletna oseba se sama brez pisnega privoljenja njenega zakonitega zastopnika ne more vpisati na dejavnosti, ki jih organizira društvo. Če zakoniti zastopnik mladoletne osebe društvu poda pisno privoljenje za svojega varovanca, s tem prevzema vse odgovornosti in obveznosti, ki do mladoletne osebe nastanejo v sodelovanju z društvom. Istočasno zakoniti zastopnik mladoletne osebe potrjuje, da je seznanjen s splošnimi pogoji društva, da se strinja, da njegov varovanec podpisuje dnevnik opravljenih učnih enot ter da je seznanjen s sistemom opravičevanja izostankov oz. obračunavanja učnih enot, na katere mladoletna oseba ni prišla oz. svoje odsotnosti ni pravočasno sporočila.

INŠTRUKCIJE

Društvo izvaja tudi inštrukcije tujih jezikov za OŠ in SRŠ glede na obdelano snov in gradivo v OŠ oz. SRŠ. Stranka in profesor se vnaprej dogovorita za termin, trajanje in temo. V primeru da se stranka dogovorjenega termina ne udeleži, se ji termin obračuna po redni ceni. Cene in ostali pogoji so na voljo tukaj.

INDIVIDUALNI POUK

Individualni pouk se izvaja le v paketih po 10 učnih enot. Ena učna enota traja 30 minut. Najmanjše število učnih enot na posamezno srečanje je 2. Paketi teh učnih enot se avtomatično podaljšujejo po 10 učnih enot do pisnega preklica stranke ali njenega zakonitega zastopnika. Na vsakem srečanju se stranka in profesor dogovorita za termin naslednjega srečanja. V primeru da se stranka dogovorjenega termina ne udeleži, se ji termin obračuna po redni ceni.

SPOROČANJE IZOSTANKOV

  • Sporočanje izostankov pri individualnem pouku ali inštrukcijah. Stranka (oz. zakoniti zastopnik) se lahko opraviči za svoj izostanek od pouka najkasneje 24 ur vnaprej, vendar ne več kot enkrat na 10 učnih enot. V nasprotnem primeru je stranka obvezana plačati 50 % cene izostalega srečanja.

ODJAVE IN IZPISI

Odjava seminarja ali delavnice. Stranka se lahko pisno odjavi od seminarja ali delavnice, na katero se je prijavila, najkasneje tri delovne dni pred začetkom dejavnosti. Pri tem se stranki zaračuna 10 € pristojbine za obdelavo podatkov. Če se od dejavnosti odjavi pozneje, se stranki zaračuna 50 % cene dejavnosti in 10 € pristojbine za obdelavo podatkov.

Odjava od izleta ali strokovne ekskurzije. Odjava od izleta ali ekskurzije je možna najkasneje tri delovne dni pred odhodom, pri čemer je stranka obvezana poravnati samo 100 % cene prevoza, brez stroškov organizacije in namestitve. V primeru, da se stranka odjavi manj kot tri delovne dni pred dejavnostjo ali pa se od nje sploh ne odjavi, je obvezana poravnati 100% celotne cene izleta ali ekskurzije.

Prenehanje obiskovanja dejavnosti. Z vpisom se stranka obveže, da bo plačala dejavnost na katero se je vpisala, po veljavnem ceniku za posamezno dejavnost in da je seznanjena s splošnimi pogoji. Stranka, ki samovoljno preneha obiskovati dejavnost, na katero se je prijavila ne da bi se pisno odjavila, je obvezna poravnati vse stroške in ure celotne dejavnosti.

  • Izpis iz tečaja pred njegovim iztekom. Stranka se lahko pisno izpiše iz tečaja pred njegovim iztekom. Na dan izpisa se ugotovi število koriščenih učnih enot, ki se jih stranki zaračuna skupaj z izpisnino v višini 40 €. Stranka je dolžna poravnati vse svoje obveznosti do društva. V primeru, da se pri stranki ugotovi preplačilo, se ji razlika vrne na TRR.
  • Izpis iz tečaja ob izteku tečaja. Vpisnica je veljavna za dejavnost, na katero se stranka prijavlja. Če ima stranka ob izteku dejavnosti oz. tečaja poravnane svoje obveznosti do društva, dodatnih obveznosti do društva nima. Tečaj se lahko, v dogovoru s strankami, nadaljuje skladno z njihovimi potrebami, pri čemer za nov tečaj stranke izpolnijo novo vpisnico.
  • Izpis iz individualnega pouka pred iztekom paketa. Stranka se lahko izpiše iz tečaja pred iztekom paketa učnih enot, pri čemer veljajo pogoji, navedeni pod točko ''Izpis iz tečaja pred njegovim iztekom''.
  • Izpis iz individualnega pouka ob izteku paketa. Stranka se lahko pisno izpiše iz individualnega pouka ob izteku paketa učnih enot brez dodatnih obveznosti, pod pogojem da ima poravnane svoje obveznosti do društva.

Izvajanje pouka ali dejavnosti pri stranki. Tečaji se izvajajo v prostorih društva. Za izvajanje pouka na drugi lokaciji zaračunamo dodatek v višini 5 € na posamezno srečanje ter kilometrino v višini 0,37 € na vsak prevoženi kilometer od sedeža društva do lokacije in nazaj.

PREVAJANJE

Prevajanje. Besedila nam lahko pošljete v elektronski obliki na elektronski naslov društva d.emperus@gmail.com. Cenik in ostali splošni pogoji v zvezi s prevajanjem so na voljo na spletni strani društva.

Organizacija programov. Pridržujemo si pravico do sprememb programov, urnikov, cen, lokacij, dejavnosti, združitev dejavnosti, odjav in sprememb splošnih pogojev poslovanja. Za optimizacijo naših dejavnosti si pridržujemo pravico, da pri posamezni dejavnosti določimo najmanjše in največje število udeležencev. Ob premajhnem številu udeležencev si pridržujemo pravico do neizvedbe programa, pri čemer se morebitni vplačani zneski vrnejo strankam na TRR. Ob pisnem soglasju udeležencev pa je možno ob povišanju cene dejavnosti izpeljati tudi dejavnosti, na katere je prijavljeno premalo udeležencev. Dejavnosti, ki jih je stranka zamudila, ne more nadoknaditi in ni upravičena do povračila denarja. Ob aktivni udeležbi vsaj 80% učnih enot lahko društvo stranki izstavi potrdilo o obisku in uspešnosti, če je bila le-ta ovrednotena.

Odgovornost in varovanje osebnih podatkov. Društvo ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno nastalo osebno škodo. Ta odgovornost je v domeni stranke, zato mora le-ta pravočasno poskrbeti za primerno osebno zavarovanje. Stranke vse prostore in predmete uporabljajo na lastno odgovornost. Društvo za krajo ali izgubo vseh vrst ne odgovarja. Društvo Emperus se zavezuje, da bo z osebnimi podatki strank ravnalo v skladu z zakonom in da jih ne bo posredovalo tretjim osebam.

Pridržujemo si pravico do spreminjanja splošnih pogojev brez predhodnega opozorila. Spremembe začnejo veljati takoj, ko so objavljene na spletni strani društva.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 .