Stopnje jezikovnih tečajev

EU Emperus
A1 - vstopna raven (prvi koraki v tujem jeziku) 1. stopnja A.1.1.
2. stopnja A.1.2.
A2 - vmesna raven (sporazumevanje v enostavnih vsakodnevnih situacijah) 3. stopnja A.2.1.
4. stopnja A.2.2.
B1 - raven sporazumevalnega praga (samostojno izražanje v vsakodnevnih situacijah) 5. stopnja B.1.1.
6. stopnja B.1.2.
B2 - višja raven sporazumevanja 7. stopnja B.2.1.
8. stopnja B.2.2.
C1 - raven učinkovitosti (odlično obvladanje jezika) 9. stopnja C.1.1.
10. stopnja C.1.2.
C2 - raven mojstrstva (najvišja evropska raven) 11. stopnja C.2.1.
12. stopnja C.2.2.

STOPNJA A1

 • Slušno razumevanje: pri počasnem in razločnem govoru razumem posamezne pogosto rabljene besede in najosnovnejše besedne zveze, ki se nanašajo name, na mojo družino in neposredno življenjsko okolje.
 • Bralno razumevanje: razumem posamezna pogosto rabljena poimenovanja, besede in preproste povedi, npr. na obvestilih, plakatih in v katalogih
 • Govorno sporazumevanje: znam se preprosto pogovarjati, če je sogovornik pripravljen svoje izjave ponoviti počasneje ali jih pojasniti in če mi je pripravljen pomagati pri izražanju misli. Znam postavljati in odgovarjati na preprosta vprašanja, ki se nanašajo na trenutne potrebe ali splošne teme.
 • Govorno sporočanje: uporabljati znam preproste besedne zveze in povedi, s katerimi lahko opišem, kje živim, in ljudi, ki jih poznam.
 • Pisno sporočanje: pisati znam kratka, preprosta sporočila npr. razglednice s počitniškimi pozdravi. Izpolnjevati znam obrazce, ki zahtevajo osebne podatke, npr. vnesti ime, državljanstvo in naslov na hotelski obrazec.

STOPNJA A2

 • Slušno razumevanje: razumem besedne zveze in pogosto besedišče, ki se nanaša na najbolj temeljne reči, npr. najosnovnejši osebni in družinski podatki, nakupovanje, neposredno življenjsko okolje, zaposlitev. Sposoben/sposobna sem ujeti glavno misel kratkih, jasno oblikovanih sporočil in obvestil.
 • Bralno razumevanje: sposoben/sposobna sem brati zelo kratka, preprosta, vsakdanja besedila, kot so reklame, prospekti, jedilniki in urniki. V njih znam poiskati natančno določen, predvidljiv podatek. Razumem kratka in preprosta osebna pisma.
 • Govorno sporazumevanje: sposoben/sposobna sem se sporazumevati v preprostih situacijah, kadar gre za neposredno izmenjavo informacij o splošnih vsakodnevnih stvareh. Znajdem se v krajših družabnih pogovorih, čeprav ponavadi ne razumem dovolj, da bi se lahko samostojno pogovarjal-a.
 • Govorno sporočanje: uporabiti znam vrsto besednih zvez in povedi, s katerimi lahko na preprost način opišem svojo družino in druge ljudi, življenjske pogoje ali svojo izobrazbo in predstavim svojo trenutno ali prejšnjo zaposlitev.
 • Pisno sporočanje: sestavljati znam kratka, preprosta obvestila in sporočila, ki se nanašajo na trenutne potrebe. Pisati znam zelo preprosta osebna pisma, npr. se komu za kaj zahvaliti.
Splošni tečaji tujih jezikov stopnje B so namenjeni slušateljem s predznanjem, ki bi ga radi nadgradili in poglobili. Odlikuje jih velika stopnja komunikativnosti.

STOPNJA B1

 • Slušno razumevanje: pri razločnem govorjenju v standardnem jeziku razumem glavne točke, kadar gre za znane reči, s katerimi se redno srečujem na delu, v šoli, prostem času itd. Če je govor razmeroma počasen in razločen, razumem tudi glavne misli mnogih radijskih in televizijskih oddaj, ki se ukvarjajo s sodobnimi problemi in temami, ki me osebno ali poklicno zanimajo.
 • Bralno razumevanje: razumem besedila, katerih jezik je pretežno vsakdanji ali povezan z mojim delom. Razumem opise dogodkov, občutij in želja tudi v osebnih pismih.
 • Govorno sporazumevanje: znajdem se v večini situacij, ki se pogosto pojavljajo na potovanju po deželi, kjer se ta jezik govori. Sposoben/sposobna sem se tudi nepripravljen/a vključiti v pogovor, povezan s splošnimi temami, temami, ki me osebno zanimajo, ali takimi, ki se tičejo vsakdanjega življenja, npr. družine, hobijev, dela, potovanj in aktualnih dogodkov.
 • Govorno sporočanje: tvoriti znam preproste povedi iz besednih zvez, s katerimi lahko opišem svoje izkušnje in dogodke, sanje, želje in ambicije. Na kratko znam razložiti svoje poglede in načrte. Sposoben/sposobna sem pripovedovati zgodbo ali obnoviti vsebino knjige oz.  filma in opisati svoje odzive.
 • Pisno sporočanje: pisati znam preprosta in povezana besedila v zvezi s splošnimi temami ali temami s področja osebnega zanimanja. Pisati znam osebna pisma in v njih opisati izkušnje in vtise.

STOPNJA B2

 • Slušno razumevanje: razumem daljše govorjenje in predavanja ter sem sposoben/sposobna slediti celo bolj zahtevnim pogovorom, pod pogojem, da je tema dovolj splošna. Razumem večino televizijskih poročil in oddaj o aktualnih zadevah. Razumem večino filmov v standardnem jeziku.
 • Bralno razumevanje: berem in razumem članke ter poročila, v katerih pisci zastopajo določena stališča ali poglede. Razumem sodobno literarno prozo.
 • Govorno sporazumevanje: sposoben/sposobna sem se precej tekoče in spontano izražati, tako da se brez večjih težav sporazumevam z rojenimi govorci. Lahko se vključim v razprave o splošnih temah in z utemeljitvami zagovarjam svoje stališče.
 • Govorno sporočanje: jasno in natančno znam opisati mnogo stvari s področij, ki me zanimajo. Razložiti znam svoj pogled na določen problem in podati prednosti in pomanjkljivosti različnih možnosti.

Tečaji tujih jezikov stopnje C so namenjeni tečajnikom, ki že govorijo tuji jezik in bi radi svoje znanje še nadgradili do aktivnega znanja. Te tečaje vodijo naši strokovni sodelavci ali naravni govorci, da si pridobite kar najbolj avtentično znanje jezika.

STOPNJA C1

 • Slušno razumevanje: razumem daljše govorjenje, četudi ni natančno razčlenjeno in razmerja niso izražena jasno, temveč so samo nakazana. Brez posebnega napora razumem televizijske oddaje in filme.
 • Bralno razumevanje: razumem dolga zahtevna besedila z veliko podatkov, pa tudi literarna besedila ter zaznavam slogovno različnost. Razumem strokovne članke in daljša tehnična navodila, četudi se ne nanašajo na moje strokovno področje.
 • Govorno sporazumevanje: sposoben/sposobna sem se tekoče in naravno izražati, ne da bi pri tem preveč očitno iskal/a primerne izraze. Jezik znam uporabljati učinkovito in prilagodljivo tako v družabne kot tudi poklicne ali učne namene. Znam natančno izražati svoje misli in poglede ter svoj prispevek spretno povezovati s prispevki drugih.
 • Govorno sporočanje: sposoben/sposobna sem jasno in natančno opisati zahtevne vsebine, pri tem smiselno povezati tematske točke, razviti in poudariti posamezne vidike ter napraviti ustrezen zaključek.
 • Pisno sporočanje: sposoben/sposobna sem tvoriti jasna, slogovno dobra besedila in obširneje izraziti svoja stališča. V pismih, esejih ali poročilih znam natančno razložiti zahtevne vsebine in pri tem primerno poudariti tista dejstva, ki se mi zdijo najpomembnejša. Oblikovati znam različne vrste besedil v prepričljivem in osebnem slogu, primernem za bralca, ki mu je tako besedilo namenjeno.

STOPNJA C2

 • Slušno razumevanje: nimam težav pri razumevanju govorjenega jezika v živo ali posredovanega prek medijev, četudi je tempo govorjenja hiter. Potrebujem zgolj nekaj časa, da se navadim na narečje.
 • Bralno razumevanje: z lahkoto berem vse vrste zapisanih besedil, tudi če gre za jezikovno abstraktna in strukturno zahtevna besedila, npr. priročnike, strokovne članke in literarna dela.
 • Govorno sporazumevanje: z lahkoto sodelujem v vsakem pogovoru in razpravi. Dobro poznam pogovorni jezik in besedne zveze. Govorim tekoče in znam natančno izraziti tudi majhne pomenske odtenke. Če pri sporazumevanju naletim na kakšno težavo, jo znam spretno zaobiti in preoblikovati težavno mesto tako, da sogovorniki tega najverjetneje ne opazijo.
 • Govorno sporočanje: sposoben/sposobna sem jasno in tekoče podajati tudi daljše opise ali razlage. Govoru znam dati logično obliko, ki poslušalca opozarja na pomembna mesta. Slog govorjenja znam prilagoditi situaciji in poslušalcem.
 .